Tietosuojaseloste Sievinmetsästysseura ry

 

Sievin Metsästysseura Ry:n jäsenten, jäsenhakijoiden ja maanomistajien henkilötietojen käsittely
TIETOJENKÄSITTELY PÄHKINÄNKUORESSA
• Yhdistys käsittelee jäsenistön henkilötietoja yhdistystoiminnan ylläpitämiseksi, tapahtumien järjestämiseksi ja yhdistyslain mukaisen jäsenluettelon ylläpitämiseksi.
• Yhdistys käsittelee maanomistajien henkilötietoja metsästysvuokrasopimusten ylläpitämiseksi.
• Henkilötiedot kerätään ensisijaisesti jäseneltä / maanomistajalta itseltään.
• Yhdistys käsittelee vain niitä tietoja, jotka ovat tarpeellisia yhdistyksen määrittelemiä käyttötarkoituksia varten.
• Vain niillä Yhdistyksen edustajilla, joilla on tarve käsitellä henkilötietoja vastuutehtäviensä tai asemansa hoitamiseksi, on pääsy henkilötietoihin.
• Jäsen /maanomistaja eli rekisteröity voi itse vaikuttaa siihen, miten Yhdistys käsittelee jäsenen /maanomistajan henkilötietoja. Tässä selosteessa kerrotaan rekisteröityjen oikeuksista ja siitä, miten oikeuksia voi käyttää.

1. REKISTERINPITÄJÄ
Sievin Metsästysseura Ry Y-tunnus 0490936-9
Mäkikuja 4, 85410 Sievi

2.YHTEYSTIEDOT TIETOSUOJA-ASIOISSA
Tietosuojaan liittyvät yhteydenotot:
Sievin metsästysseura ry, Sihteeri Jani Verronen p. 0505695199
sievinms@gmail.com

3.KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT
Jäsenluettelon pakolliset tiedot:
• Nimi ja osoite
Edellä mainittujen perustietojen antaminen Yhdistyksille on välttämätöntä, lakisääteisen jäsenluettelon ylläpitämiseksi.

3.1.Yhdistyksen toimintaan liittyvät tiedot:
• Jäsenen yksilöintitiedot:
o postiosoite (jäsenen valinnan mukaan työpaikalle tai kotiin)
o puhelin- ja/tai matkapuhelinnumero
o sähköpostiosoite
o syntymäaika
o jäsennumero
o jäsenyyden alkamis / päättymispäivä
o metsästäjänumero

• Vastaukset mahdollisesti järjestettyihin jäsenkyselyihin
• Jäsenen erityistehtävät ja roolit yhdistyksessä
• Jäsenmaksuihin liittyvät tiedot
• Jäsenen tietojenluovutuskielto tai -suostumus

Metsästysvuokrasopimusten hoitoon liittyvät tiedot:
• Maanomistajan yksilöintitiedot: nimi , postiosoite , puhelinnumero
• Sijaintitiedot maa-alueista joista metsästysvuokrasopimus tehdään, kiinteistötunnus, vuokrasopimuksen sisältö
• Metsästysvuokrasopimuksen alkamis- ja päättymispäivä
•Muut mahdolliset maanomistajan itse antamat lisätiedot metsästysvuokrasopimuksen ”muita sopimusehtoja” –kohdassa

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET
Jäsenten / maanomistajien henkilötietojen käsittelytarkoituksia ovat:
• Jäsenluettelon ylläpitäminen
• Tapahtumien järjestäminen
• Jäsenmaksujen käsittely
• Kunniamerkkien myöntäminen
• Mahdolliset jäsenyyteen ja merkkipäiviin liittyvät muistamiset
• Yhteydenpito ja viestintä
• Yhdistyksen toiminnan yleinen kehitystyö
• Metsästysvuokrasopimusten ylläpito
5. KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTEET
5.1 Lakisääteinen velvoite
Yhdistys käsittelee jäsenen / maanomistajan henkilötietoja lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi, kun yhdistys laatii jäsenistä / maanomistajista yhdistyslain mukaisen jäsen- ja maanomistajaluettelon.
5.2 Oikeutettu etu
Yhdistyksen oikeus käsitellä rekisteröidyn eli jäsenen / maanomistajan henkilötietoja perustuu osin jäsenyyden / metsästysvuokrasopimuksen synnyttämään oikeutettuun etuun. Rekisteröidyn voi kohtuudella olettaa tietävän, että yhdistys käsittelee hänen henkilötietojaan yhdistystoiminnan yhteydessä. Yhdistys on tehnyt intressipunninnan, jonka perusteella yhdistys on todennut, että rekisteröidyn perusoikeudet ja vapaudet eivät syrjäytä yhdistyksen oikeutettua etua käsitellä henkilötietoja jäsenyyden / maanomistajuuden perusteella.
Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu yhdistyksen oikeutettuun etuun. Tässä tapauksessa yhdistys arvioi, onko henkilötietojen käsittelyn jatkamiselle olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn oikeudet ja edut.
5.3 Sopimus
Yhdistys käsittelee henkilötietoja myös sopimusten valmistelemiseksi ja täytäntöön panemiseksi esimerkiksi silloin, kun jäsen ilmoittautuu kilpailuun ja tekee yhdistyksen kanssa sopimuksen hyväksymällä kilpailun ehdot.
5.4 Suostumus
Henkilötietoja voidaan käsitellä myös suostumuksen perusteella siinä määrin kuin lainsäädäntö sitä edellyttää. Esimerkiksi jos jäseneltä pyydetään suostumus sähköisen suoramarkkinoinnin lähettämiseksi taikka jäsenen kuva tai muita tietoja lisätään yhdistyksen verkkosivuille. Lisäksi Yhdistys luovuttaa henkilötietoja toiselle rekisterinpitäjälle ajoittain jäsenen suostumuksen perusteella.
6. HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT TAI VASTAANOTTAJARYHMÄT
Henkilötietoja luovutetaan kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.
Henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu seuraaville palveluntarjoajille, jotka käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun:

• IT-palveluiden toimittajille
• ilitoimistolle
Maanomistajien tietoja luovutetaan yhteisluvan hakijalle ja Suomen Riistakeskukselle hirvieläinten ja muiden luvanvaraisten eläinten pyyntilupahakemuksen teon yhteydessä.
7.HENKILÖTIETOJEN SIIRTO KOLMANTEEN MAAHAN
Henkilötietoja ei siirretä EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle.
8. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta tai yhdistyksen lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseksi.
Yhdistys säilyttää jäsenien / maanomistajien henkilötietoja niin kauan kuin jäsenyys / metsästysvuokrasopimus jatkuu. Entisten jäsenien henkilötietoja säilytetään 6 kuukauden ajan jäsenyyden päättymisestä.
Tämänkin jälkeen Yhdistys säilyttää kirjanpitovelvollisuuden täyttämiseksi tarpeellisia henkilötietoja 6 vuoden ajan tilikauden päättymisestä.
Yhdistys säilyttää tiettyjä jäsenten perustietoja (nimi, kotipaikka, jäsenyyden alku- ja päättymisvuosi ja kunniamerkit) pysyvästi Yhdistyksen historiikin laatimiseksi. Entinen jäsen voi kuitenkin vastustaa tai rajoittaa tällaisten tietojen käsittelyä perustellusta syystä.
9.REKISTERÖIDYN OIKEUDET: MITEN JÄSEN VOI VAIKUTTAA TIETOJEN KÄSITTELYYN?
Rekisteröity voi käyttää alla kuvattuja oikeuksiaan ottamalla yhteyttä: sievinms@gmail.com
Pyynnön voi esittää myös henkilökohtaisesti yhdistyksen puheenjohtajalle tai sihteerille. Yhdistys voi tarpeen mukaan pyytää rekisteröityä toimittamaan lisätietoja, jotka ovat tarpeen rekisteröidyn henkilöllisyyden varmistamiseksi.
9.1. Oikeus saada pääsy tietoihin
Rekisteröidyllä on oikeus saada yhdistykseltä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada pääsy rekisteröityä koskeviin henkilötietoihin sekä tietosuoja-asetuksen mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä.
Kun rekisteröity käyttää oikeuttaan saada pääsy tietoihin, yhdistys toimittaa jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista. Jos rekisteröity pyytää useampia jäljennöksiä, yhdistys voi periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun.

 

9.2. Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää yhdistystä oikaisemaan rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset tiedot ilman aiheetonta viivytystä. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla yhdistykselle lisäselvitystä postitse tai sähköpostitse.
9.3. Oikeus tietojen poistamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada yhdistys poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos:
•Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin
• Rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut eikä kyseisten tietojen käsittelyyn ole muuta laillista perustetta
• Rekisteröity vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä
• Yhdistys on käsitellyt henkilötietoja lainvastaisesti, jolloin henkilötiedot on poistettava yhdistykseen sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.
9.4. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että yhdistys rajoittaa henkilötietojen käsittelyä siten, että henkilötietoja saa säilyttämisen lisäksi käsitellä ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella tai oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi taikka toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi, jos:
• Rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan tietojen paikkansapitävyyden varmistamisen ajaksi
• Yhdistys käsittelee henkilötietoja lainvastaisesti, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan henkilötietojen käytön rajoittamista
• Yhdistys ei tarvitse enää henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi tai rekisteröity on vastustanut henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella ja odottaa sen toteamista, syrjäyttävätkö yhdistyksen oikeutetut perusteet rekisteröidyn vastustamisen perusteet.
9.5. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada yhdistykselle toimittamat henkilötietonsa jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos:
• Käsittely suoritetaan automaattisesti
• Käsittely perustuu joko rekisteröidyn suostumukseen tai rekisteröidyn henkilötietojen käsittely on tarpeen sopimuksen täytäntöön panemiseksi taikka sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä.
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen rajoittuu menettelyyn, joka ei vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin tai vapauksiin.
9.6.Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä
Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, jos käsittelylle ei ole olemassa perusteltua syytä.
Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Suoramarkkinointia tai suoramarkkinointitarkoituksessa suoritettua henkilötietojen käsittelyä ei saa enää tehdä vastustamisoikeuden käyttämisen jälkeen.
10. OIKEUS PERUUTTAA SUOSTUMUS
Siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa.
11.OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä on loukattu rekisteröidyn tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksia.
12.MISTÄ HENKILÖTIEDOT ON SAATU
Yhdistys kerää henkilötietoja ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään.
13.HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TURVALLISUUS
Henkilötiedot säilytetään järjestelmissä, jotka ovat palomuurein, salasanoin tai muuten teknisin ja organisatorisin keinoin suojattuja.
Ainoastaan niillä yhdistyksen edustajilla joilla on tarve käsitellä henkilötietoja vastuutehtäviensä hoitamiseksi, on pääsy yhdistyksen käsittelemiin henkilötietoihin.

 

Jaa tämä sivu